Človek má občiansky prekuaz, budovy zasa energetické certifikáty

Novopostavené budovy musia spĺňať niekoľko podmienok na to, aby bolo možné uviesť ich do užívania, pretože základom je bezpečnosť ľudí z viacerých hľadísk, požiarneho, statického, hygienického v spojitosti so znižovaním emisií a energetickej náročnosti stavieb. Okrem množstva dokumentov je novinkou aj predloženie Energetického certifikátu budov.

Spokojný majiteľ po kúpe nehnuteľnosti

Oceňovanie budov na realitnom trhu, ich kúpa a predaj či prenájom sa musia podriadiť predpisom, ktoré upresňujú tieto procesy, vyhláška okrem iného hovorí aj o tom, že vlastníkovi a registratúre sa musia predložiť tieto certifikáty, teda je potrebné energetický certifikát budov Certifikaciabudovy.sk vyhotoviť ich v dvoch rovnopisoch. Budovy, ktorých základy boli vykopané po 1.1.2016, už majú nutnosť predkladať certifikáty, ktoré potvrdia, že stavby spĺňajú energetickú triedu A1 najmä globálneho ukazovateľa, čím je myslená primárna energia.

V oblasti stavieb sa však vykonávajú aj rekonštrukcie či obnovy alebo prestavby budov, tie takisto spadajú do tohto rámca s povinnosťou splnenia tejto požiadavky, napríklad budova s významnou obnovou musí splniť túto požiadavku, ale iba v prípade, že je to funkčne, technicky alebo ekonomicky možné. Stavby s dátumom kolaudácie pred 31.12.2015 potrebujú splniť minimálne energetickú triedu B primárnej energie.

Podpísať treba mnoho dokumentov

Zobraziť úroveň energetickej náročnosti budovy je majiteľ povinný na viditeľnom mieste takzvaným „energetickým štítkom“, na ktorom sú uvedené všetky dôležité údaje. Tie sú smerodajné pri následných pohyboch s nehnuteľnosťou, pri jej predaji či prenájme, aby boli ich noví majitelia či nájomcovia upovedomení o stave budovy. Je to pochopiteľné, pretože ani auto si nekúpite bez toho, aby ste mali prehľad o jeho spotrebe, pri stavbách a budovách túto úlohu zohráva práve spomínaný energetický certifikát. Najdôležitejším údajom certifikátu je hodnota Primárnej energie, ktorá je uvedená na certifikáte v pravom hornom rohu jeho čelnej strany.