Ukončenie živnosti zvládnete ľavou zadnou.

V zásade ani založenie živnosti nie je nijak zdĺhavý, či komplikovaný proces. Určite to viete, veď ste si tým prešli.

Rozhodli ste sa pre ukončenie vášho podnikania?

Celý proces ukončenia živnosti https://ezmluva.sk/ukoncenie-podnikania začína tým, že si podáte oznámenie na príslušnom živnostenskom úrade. Toto oznámenie je voľne prístupne na internete. Vaša žiadosť nadobúda platnosť dňom podania na živnostenský úrad alebo dňom, ktorý uvediete v tomto oznámení. Toto už nie je možné vziať späť, resp. zrušiť. Samozrejme, nie ste povinný uvádzať dôvod zrušenia vašej živnosti. Za toto oznámenie sa neplatí žiaden správny poplatok, avšak nedostanete ani žiadne potvrdenie, preto si prichystajte kópiu oznámenia a nechajte si potvrdiť jej prevzatie. Skončenie živnosti je uvedené v živnostenskom registri, o výpis z ktorého si viete požiadať, avšak toto je už spoplatnená služba.

práca

Nezabúdajte, že následne máte povinnosť nahlásiť túto skutočnosť na zdravotnú aj sociálnu poisťovňu do 8 dní. Zánikom živnosti vám zaniká aj povinnosť platiť poistné odvody do sociálnej poisťovne. Pri zdravotnom poistení to nie je až také jednoznačné. Ak sa zamestnáte, tak za vás poistné bude odvádzať zamestnávateľ. Ak sa zaevidujete na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, tak sa stanete poistencom štátu. Treťou možnosťou je, že si budete zdravotné odvody hradiť sám ako samoplatiteľ. Vašou poslednou povinnosťou voči slovenským úradom je návšteva daňového úradu. Máte tak 30 dní, aby ste oznámili správcovi dane ukončenie podnikania a tak isto musíte vrátiť osvedčenie o registrácii, rozumej kartičku s DIČ.

živnosť

Živnostenské oprávnenie môže zaniknúť aj z iných dôvodov:

  • Smrťou živnostníka, v prípade ak v živnosti nepokračujú osoby, ktoré túto živnosť zdedia alebo ak v nej pokračuje spoluvlastník. K zániku oprávnenia dochádza najneskôr po 6 mesiacoch od ukončenia dedičského konania.
  • Uplynutím času, ak bolo toto oprávnenie viazané na určitý čas.
  • Uplynutím lehoty prechodného alebo trvalého pobytu fyzickej osoby.